Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на сграда с идентификатор 51679.173.529.1 по кадастралната карта на с. Николово, представляваща масивна, триетажна сграда – хижа със застроена площ 192 (сто деветдесет и два) кв. м, за втори етаж – 210 (двеста и десет) кв. м и за трети етаж – 198 (сто деветдесет и осем) кв. м, с предназначение: курортна туристическа сграда, с местонахождение на имота: област Русе, община Русе, с. Николово

19.12.2018 г.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 68 от 10.12.2018 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ сграда с идентификатор 51679.173.529.1 по кадастралната карта на с. Николово, представляваща масивна, триетажна сграда – хижа със застроена площ 192 (сто деветдесет и два) кв. м, за втори етаж – 210 (двеста и десет) кв. м и за трети етаж – 198 (сто деветдесет и осем) кв. м, с предназначение: курортна туристическа сграда, с местонахождение на имота: област Русе, община Русе, с. Николово.

Търгът ще се проведе на 25 януари 2019 г. (петък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 33 044,00 (тридесет и три хиляди и четиридесет и четири) лева без ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 15 000,00 (петнадесет хиляди) лева, вносим, в срок до 21 януари 2019 г. (понеделник);

            - начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 14 януари 2019 г. (понеделник), в стая № 111 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 21 януари 2019 г. (понеделник).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 21 януари 2019 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 17 януари 2019 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.