Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 21498.350.3 по КККР на гр. Добринище с площ от 4 615 (четири хиляди шестстотин и петнадесет) кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, ведно с построените в имота сгради, с местонахождение на имота: област Благоевград, община Банско, гр. Добринище, ул. „Гарата“.

21.12.2018 г.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 69 от 11.12.2018 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 21498.350.3 по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/15.12.2007 г. на изпълнителния директор на АК, с площ от 4 615 (четири хиляди шестстотин и петнадесет) кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, ведно с построените в имота сгради: сграда с идентификатор 21498.350.3.1, със застроена площ 471 (четиристотин седемдесет и един) кв. м, двуетажна, с предназначение: сграда за обществено хранене и сграда с идентификатор 21498.350.3.2, със застроена площ 614 (шестстотин и четиринадесет) кв. м, четириетажна, с предназначение: курортна, туристическа сграда, с местонахождение на имота: област Благоевград, община Банско, гр. Добринище, ул. „Гарата“.

Търгът ще се проведе на 28 януари 2019 г. (понеделник) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 1 942 840,90 (един милион деветстотин четиридесет и две хиляди осемстотин и четиридесет и 0,90) лева без ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 500 000,00 (петстотин хиляди) лева, вносим, в срок до 21 януари 2019 г. (понеделник);

            - начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 16 януари 2019 г. (сряда), в стая № 111 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 21 януари 2019 г. (понеделник).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 21 януари 2019 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 21 януари 2019 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.