Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост в района на ЖПС Бургас

31.12.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 2522/13.12.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 21-09/18 от 27.09.2018 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

 

           Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Рекламно съоръжение „Билборд“ (едностранен) с рекламна площ - 9,00 кв. м“, с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, в района на жп гара Бургас, пред Административната сграда на ЖПС Бургас /част от ПИ 07079.618.1051 по КК и КР на гр. Бургас/, за реклама.

Търгът ще се проведе на 06.02.2019 г. (сряда) в сградата на ЖПС Бургас, гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1, ет. 1, стая № 6, от 11,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 275,00 (двеста седемдесет и пет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 275,00 (двеста седемдесет и пет) лв.;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Бургас или по банкова сметка на ЖПС Бургас.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16,00 часа на 28.01.2019 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Бургас на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозитът следва да е платен в срок до 16,00 часа на 30.01.2019 г. (сряда) в касата или по банковата сметка на Централна кооперативна банка АД, IBAN BG71CECB979033H1683400, SWIFT BIC CECBBGSF.

            Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Бургас на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1 в срок до 16,00 часа на 31.01.2019 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 31.01.2019 г. (четвъртък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Бургас в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа до 29.01.2019 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1, ет. 1, телефон за връзка: 0889 755 916.