Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост в района на УДВГД Горна Оряховица

08.01.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 2519/13.12.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 21-09/18 от 27.09.2018 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

      Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Площ – 1,00 кв.м.”, с местонахождение гр. Левски, общ. Левски, обл. Плевен в чакалнята на приемното здание на жп гара Левски (сграда с идентификатор 43236.401.3139.1 по КК на гр. Левски), за търговска дейност - поставяне на кафе – автомат.

- дата и час на търга 14.02.2019 г. (четвъртък) от 10,30 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 47,00 (четиридесет и седем) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 47,00 (четиридесет и седем) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

  1. „Площ – 1,00 кв.м.”, с местонахождение гр. Левски, общ. Левски, обл. Плевен в чакалнята на приемното здание на жп гара Левски (сграда с идентификатор 43236.401.3139.1 по КК на гр. Левски), за търговска дейност - поставяне на автомат за пакетирани стоки и охладени напитки.

- дата и час на търга 14.02.2019 г. (четвъртък) от 11,15 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 47,00 (четиридесет и седем) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 47,00 (четиридесет и седем) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

    Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

    Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 04.02.2019 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

   Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 06.02.2019 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

      Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 07.02.2019 год. (четвъртък) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

      Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 08.02.2019 год. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 08.02.2019 год. (петък).

      Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД Горна Оряховица в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

 

      Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97, Лидка Радославова Донкова – Специалист „УС”/Главен специалист към УДВГД Горна Оряховица, тел. 891/36-67 и GSM: 0887072322.