Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост в района на УДВГД Пловдив

09.01.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 2518/13.12.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 21-09/18 г. от 27.09.2018 на УС на ДП „НК ЖИ”

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:

  1. „Открита площ - 6,00 кв.м”, с местонахождение гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен, на 1-ви перон пред приемното здание на жп гара Сливен (част от ПИ 67338.605.7 по КК на гр. Сливен), за поставяне на маси целогодишно, пред основния обект: „Помещения с обща площ 60,00 кв.м за търговска дейност – заведение за бърза закуска”, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 20,00 (двадесет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 20,00 (двадесет) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 15.02.2019 год. (петък) от 09:30 ч.

  1. „Открита площ – 6,00 кв.м“, с местонахождение гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен, на 1-ви перон пред приемното здание на жп гара Сливен (част от ПИ 67338.605.7 по КК на гр. Сливен), за поставяне на маси – целогодишно, пред основен обект: „Помещение с площ 43,80 кв.м“ за търговска дейност – кафе-сладкарница без алкохол, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 20,00 (двадесет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 20,00 (двадесет) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 15.02.2019 год. (петък) от 10:00 ч.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, 2-ри етаж.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 04.02.2019 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 в срок до 16:00 часа на 11.02.2019 год. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 11.02.2019 год. (понеделник).

Декларация за обработка на лични данни, съгласно ЗЗЛД, се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга, в деловодството на УДВГД Пловдив в срок до 16,00 часа до деня предхождащ датата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 07.02.2019 год. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962; 0889 813729.