Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 72624.627.4257 по КККР на гр. Добрич с площ от 964 (деветстотин шестдесет и четири) кв. м, ведно с построените в него сгради, местонахождение на имота: област Добрич, община Добрич, гр. Добрич, бул. „Добричка епопея”, жп гара - юг.

07.01.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 71 от 17.12.2018 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 72624.627.4257 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. от изпълнителния директор на АГКК, с площ от 964 (деветстотин шестдесет и четири) кв. м, ведно с построените в него сгради: стопанска сграда с идентификатор 72624.627.4257.1, със застроена площ 143 (сто четиридесет и три) кв. м на един етаж, масивна конструкция и гараж с идентификатор 72624.627.4257.2, със застроена площ 138 (сто тридесет и осем) кв. м, масивна конструкция, с местонахождение на имота: област Добрич, община Добрич, гр. Добрич, бул. „Добричка епопея”, жп гара - юг.

Търгът ще се проведе на 13 февруари 2019 г. (сряда) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 88 218,00 (осемдесет и осем хиляди двеста и осемнадесет) лева без ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 43 000,00 (четиридесет и три хиляди) лева, вносим, в срок до 07 февруари 2019 г. (четвъртък);

            - начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 04 февруари 2019 г. (понеделник), в стая № 111 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 07 февруари 2019 г. (четвъртък).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 07 февруари 2019 г. (четвъртък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 05 февруари 2019 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.