Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, в района на ЖПС Пловдив

15.01.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед 2616/31.12.2018г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 22-10/18 от 24.10.2018г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Македония" № 2, селекторна зала, както следва:

  1. „Открита площ – 18,00 кв.м (№ 7 от схемата)“, с местонахождение гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, в района на жп гара Филипово (част от ПИ 56784.552.18 по КК на гр. Пловдив), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за складова дейност с фуражи.

            Търгът ще се проведе на 21.02.2019 г. (четвъртък) от 9,00 часа.   

- начална тръжна месечна наемна цена – 46,00 (четиридесет и шест) лева без включен ДДС

- депозит 100% от началната цена – 46,00 (четиридесет и шест) лева без включен ДДС.

- цена на тръжната документация с включен ДДС - 25,00 (двадесет и пет) лева.

  1. „Открита площ – 18,00 кв.м (№ 8 от схемата)“, с местонахождение гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, в района на жп гара Филипово (част от ПИ 56784.552.18 по КК на гр. Пловдив), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за фризьорски услуги.

            Търгът ще се проведе на 21.02.2019 г. (четвъртък)  от 10,00 часа.

- начална тръжна месечна наемна цена – 78,00 (седемдесет и осем) лева без включен ДДС.

- депозит 100% от началната цена – 78,00 (седемдесет и осем) лева без ДДС.

- цена на тръжната документация с включен ДДС - 25,00 (двадесет и пет) лева.

  1. „Открита площ – 18,00 кв.м (№ 9 от схемата)“, с местонахождение гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, в района на жп гара Филипово (част от ПИ 56784.552.18 по КК на гр. Пловдив), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска и складова дейност с безалкохолни напитки.

            Търгът ще се проведе на 21.02.2019 г. (четвъртък) от 11,00 часа.

- начална тръжна месечна наемна цена – 62,00 (шестдесет и два) лева без включен ДДС

- депозит 100% от началната цена – 62,00 (шестдесет и два) лева без включен ДДС.

- цена на тръжната документация с включен ДДС - 25,00 (двадесет и пет) лева.

  1. „Открита площ – 18,00 кв.м (№ 10 от схемата)“, с местонахождение гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, в района на жп гара Филипово (част от ПИ 56784.552.18 по КК на гр. Пловдив), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с фуражи.

            Търгът ще се проведе на 21.02.2019 г. (четвъртък)  от 13,00 часа.            

- начална тръжна месечна наемна цена – 62,00 (шестдесет и два) лева без включен ДДС

- депозит 100% от началната цена – 62,00 (шестдесет и два) лева без включен ДДС.

- цена на тръжната документация с включен ДДС - 25,00 (двадесет и пет) лева.

  1. „Открита площ – 15,60 кв.м (№ 13 от схемата)“, с местонахождение гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, в района на жп гара Филипово (част от ПИ 56784.552.18 по КК на гр. Пловдив), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за производство и продажба на тестени изделия.

            Търгът ще се проведе на 21.02.2019 г. (четвъртък) от 14,00 часа.

- начална тръжна месечна наемна цена – 54,00 (петдесет и четири) лева без включен ДДС

- депозит 100% от началната цена – 54,00 (петдесет и четири) лева без включен ДДС.

- цена на тръжната документация с включен ДДС - 25,00 (двадесет и пет) лева.

 

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 11.02.2019 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете се внася в срок до 16.00 часа на 14.02.2019 г. (четвъртък);

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2 в срок до 16,00 часа на 15.02.2019г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 15.02.2019г. (петък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Пловдив в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 13.02.2019г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2, тел: 032/626 535