Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост в района на УДВГД Горна Оряховица

17.01.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 33 /07.01.2019 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 22-10/18 от 24.10.2018 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

     Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:

  1. „Площ (част от помещение) – 37,09 кв. м, от които площ № 1 – 2,18 кв.м, площ № 2 – 2,97 кв.м и площ № 3 – 31,94 кв.м”, с местонахождение гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, в приемното здание на жп гара Горна Оряховица (сграда с идентификатор 16359.501.20.1 по КК на гр. Горна Оряховица), за аптека/дрогерия.

- дата и час на търга 25.02.2019 г. (понеделник) от 10,30 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 134,00 (сто тридесет и четири) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 134,00 (сто тридесет и четири) лева;

- цена на един брой тръжна документация 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

    Търгът ще се проведе в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

    Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 12.02.2019 г. (вторник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

   Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 15.02.2019 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имот - по образеца приложен към тръжните документи.

      Депозит за участие в търга се внася до 16,00 часа на 18.02.2019 год. (понеделник) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

      Заявления за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 18.02.2019 год. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 18.02.2019 год. (понеделник).

      Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД Горна Оряховица в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

 

      Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97, Лидка Радославова Донкова – Специалист „УС”/Главен специалист към УДВГД Горна Оряховица, тел. 891/36-67 и GSM: 0887072322.