Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост в района на жп гара Владимир Павлов

16.01.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 35/07.01.2019 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 22-10/18 от 24.10.2018 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

 О Б Я В Я В А

            

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 975,00 кв.м, от които открита площ № 1 – 450,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за автоуслуги – баланс на гуми и открита площ № 2 – 525,00 кв.м за паркинг“, с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, в района на жп гара Владимир Павлов /част от ПИ 07079.605.214 по КК на гр. Бургас.

Търгът ще се проведе на 22.02.2019 г. (петък) в сградата на ЖПС Бургас, гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1, ет. 1, стая № 6, от 11,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1 339,00 (хиляда триста тридесет и девет) лева без включен ДДС, от които 754,00 (седемстотин петдесет и четири) лева без включен ДДС за открита площ № 1 – 450,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за автоуслуги - баланс на гуми и 585,00 (петстотин осемдесет и пет) лева без включен ДДС за открита площ № 2 – 525,00 кв.м за паркинг;

- депозит за участие в търга, в размер на 1 339,00 (хиляда триста тридесет и девет) лв.;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Бургас или по банкова сметка на ЖПС Бургас.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 11.02.2019 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Бургас на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1, срещу сума в размер на 100,00 (сто) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

            Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Бургас на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1 в срок до 16,00 часа на 18.02.2019 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 18.02.2019 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Бургас в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 14.02.2019 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1, ет. 1, Яна Георгиева – Специалист УСК/главен към ЖПС Бургас, тел. 056/842 752.