Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост в района на ЖПС Пловдив

16.01.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди № 2615/31.12.2018г. и № 34/07.01.2019г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 22-10/18 от 24.10.2018г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Македония" № 2, селекторна зала, както следва:

  1. „Открита площ – 79,70 кв.м (№ 2 от схемата)“, с местонахождение гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, в района на жп гара Филипово (част от ПИ 56784.552.18 по КК на гр. Пловдив), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за шивашки услуги.

            Търгът ще се проведе на 22.02.2019 г. (петък) от 9,00 часа.           

- начална тръжна месечна наемна цена – 119,00 (сто и деветнадесет) лева без включен ДДС

- депозит 100% от началната цена – 119,00 (сто и деветнадесет) лева без включен ДДС.

- цена на тръжната документация с включен ДДС - 50,00 (петдесет) лева.

  1. „Открита площ – 16,00 кв.м (№ 3 от схемата)“, с местонахождение гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, в района на жп гара Филипово (част от ПИ 56784.552.18 по КК на гр. Пловдив), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с промишлени стоки.

            Търгът ще се проведе на 22.02.2019 г. (петък) от 10,00 часа.

- начална тръжна месечна наемна цена – 56,00 (петдесет и шест) лева без включен ДДС.

- депозит 100% от началната цена – 56,00 (петдесет и шест) лева без ДДС.

- цена на тръжната документация с включен ДДС - 25,00 (двадесет и пет) лева.

  1. „Открита площ – 80,00 кв.м (№ 4 от схемата)“, с местонахождение гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, в района на жп гара Филипово (част от ПИ 56784.552.18 по КК на гр. Пловдив), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за агроаптека.

            Търгът ще се проведе на 22.02.2019 г. (петък) от 11,00 часа.         

- начална тръжна месечна наемна цена – 190,00 (сто и деветдесет) лева без включен ДДС

- депозит 100% от началната цена – 190,00 (сто и деветдесет) лева без включен ДДС.

- цена на тръжната документация с включен ДДС - 50,00 (петдесет) лева.

  1. „Открита площ – 27,00 кв.м (№ 5 от схемата)“, с местонахождение гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, в района на жп гара Филипово (част от ПИ 56784.552.18 по КК на гр. Пловдив), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за зоомагазин.

            Търгът ще се проведе на 22.02.2019 г. (петък)от 13,00 часа.          

- начална тръжна месечна наемна цена – 92,00 (деветдесет и два) лева без включен ДДС

- депозит 100% от началната цена – 92,00 (деветдесет и два) лева без включен ДДС.

- цена на тръжната документация с включен ДДС - 25,00 (двадесет и пет) лева.

  1. „Открита площ – 18,00 кв.м (№ 6 от схемата)“, с местонахождение гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, в района на жп гара Филипово (част от ПИ 56784.552.18 по КК на гр. Пловдив), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с алкохол, цигари и захарни изделия.

            Търгът ще се проведе на 22.02.2019 г. (петък) от 14,00 часа.

- начална тръжна месечна наемна цена – 86,00 (осемдесет и шест) лева без включен ДДС

- депозит 100% от началната цена – 86,00 (осемдесет и шест)  лева без включен ДДС.

- цена на тръжната документация с включен ДДС - 25,00 (двадесет и пет) лева.

  1. „Открита площ – 231,00 кв.м, от които площ № 1 – 206,50 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност –заведение (ресторант) за бързо хранене и площ № 2 – 24,50 кв.м за поставяне на маси пред основния обект сезонно /м. май – м. септември/(№ 12 от схемата)“, с местонахождение гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, в района на жп гара Филипово /част от ПИ 56784.552.18 по КК на гр. Пловдив.

            Търгът ще се проведе на 22.02.2019 г. (петък) от 15,00 часа.

- начална тръжна месечна наемна цена – 760,00 (седемстотин и шестдесет) лева без включен ДДС, от които 690,00(шестстотин и деветдесет) лева без включен ДДС за открита площ №1 - 206,50 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност – заведение (ресторант) за бързо хранене и 70,00 (седемдесет) лева, без включен ДДС за открита площ №2 - 24,50 кв.м за поставяне на маси пред основния обект сезонно /м. май – м. септември/.;

- депозит 100% от началната цена – 760,00 (седемстотин и шестдесет) лева без включен ДДС.

- цена на тръжната документация с включен ДДС - 50,00 (петдесет) лева.

 

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 11.02.2019 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете се внася в срок до 16.00 часа на 15.02.2019 г. (петък);

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2 в срок до 16,00 часа на 18.02.2019г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 18.02.2019г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Пловдив в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 14.02.2019г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2, тел: 032/626 535