Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на негодни дървени траверси – 9 192 бр., находящи се на територията на ЖПС Пловдив

16.01.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

 

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 75/10.01.2019 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № 9/14.01.2019 г. на Директора на ЖП Секция Пловдив

                                  

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на негодни дървени траверси – 9 192 бр., находящи се на територията на ЖПС Пловдив, съгласно Приложение 1.

Откриване на тръжната процедура от 10:00 часа на 24.01.2019 г. /четвъртък/ при:

  1. Начална тръжна цена 13 788,00 /тринадесет хиляди седемстотин осемдесет и осем/ лева без ДДС. Същият да се начислява съгласно чл. 163 а от ЗДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 1 378,80 (хиляда триста седемдесет и осем лева и осемдесет стотинки) лева, в срок до 16,00 часа на 30.01.2019 г. /сряда/
  3. Начин на плащане на цената – в лева, по банковата сметка на ДП „НКЖИ” в ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА, IBAN: BG41СЕСВ979033D4162400, BIC CECBBGSF - ЖПС Пловдив.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16.00 часа на 29.01.2019 г. /вторник/ в счетоводството на ЖПС Пловдив, стая 717, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева, с включен ДДС, платими в касата на ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2.

            Оглед на актива да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 29.01.2019 г. /вторник/ срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположение на актива – съгласно Приложение 1, неразделна част от тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 30.01.2019 г. /сряда/ в деловодството на ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2.                                                                               

Отваряне и класиране на офертите - на 31.01.2019 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2, зала „Селекторна”.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на 31.01.2019 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2, зала „Селекторна”, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – от 09,00 до 16.00 часа на 05.02.2019 г. /вторник/ в счетоводството на ЖПС Пловдив, стая 717, гр.Пловдив, бул.”Македония” №2.

- внасяне на депозит за участие в търга – до 16,00 часа на 06.02.2019 г. /сряда/

- оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 05.02.2019 г. /вторник/ срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 06.02.2019 г. /сряда/ в деловодството на ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2.                               

- отварянето и класирането на офертите - на 07.02.2019 г. /четвъртък/  от 10:00 часа в ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2, зала „Селекторна”.

 

За контакти тел.: 032 626 535