Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 3 185 (три хиляди сто осемдесет и пет) броя негодни дървени траверси, находящи се на територията на ЖПС Шумен

22.01.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

 

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 69/10.01.2019 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № V-19/15.01.2019 г. на Директора на ЖПС Шумен

                                                          

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на 3 185 (три хиляди сто осемдесет и пет) броя негодни дървени траверси.

Откриване на тръжната процедура от 10,00 часа на 30.01.2019 г. при:

  1. Начална тръжна цена 4 777,50 лева (четири хиляди седемстотин седемдесет и седем лева и петдесет стотинки) без ДДС. Същият да се начислява съгласно чл. 163 а от ЗДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 477,75 лева (четиристотин седемдесет и седем лева и седемдесет и пет стотинки).
  3. Начин на плащане на цената – в лева, в касата или по банковата сметка на ЖПС Шумен в ЦКБ АД, IBAN: BG42 CECB 9790 33H1 7008 00, BIС: CECB BGSF

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16,00 часа на 01.02.2019 г., в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева с включен ДДС, платими в касата на ЖПС Шумен.

            Оглед на актива се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 04.02.2019 г. (вторник) срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на актива на територията на ЖП Секция Шумен, съгласно Приложение 1.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 05.02.2019 г. (вторник) в деловодството на ЖПС Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад 1.

Отваряне и класиране на офертите в тръжен лист ще се извърши на 06.02.2019 г. (сряда) от 10,00 часа в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, в конферентна зала.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторна тръжна процедура да се открие на 06.02.2019 г. (сряда) от 11,00 часа в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, залата за търгове, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16,00 часа на 08.02.2019 г. (петък).

- внасяне на депозит за участие в търга – до 14,00 часа на 12.02.2019 г. (вторник).

- оглед на актива–всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа до 11.02.2019 г. (понеделник).

- приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 12.02.2019 г. (вторник).

Отваряне и класиране на офертите в тръжен лист на 13.02.2019 г. (сряда) от 10,00 часа в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, в конферентна зала.

 

За контакти тел.: 0885224464