Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост в района на УДВГД Пловдив

22.01.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 31/07.01.2019 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 22-10/18 г. от 24.10.2018 на УС на ДП „НК ЖИ”

 

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:

 

  1. „Помещение с площ - 20,00 кв.м”, с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, в магазия в района на жп гара Владимир Павлов (сграда с идентификатор 07079.605.217.1 по КК на гр. Бургас), за склад на промишлени стоки - мебели, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 45,00 (четиридесет и пет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 45,00 (четиридесет и пет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 28.02.2019 год. (четвъртък) от 09:30 ч.

 

  1. „Открита площ – 900,00 кв.м, от които 24,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – офисен контейнер и 876,00 кв.м за складиране на контейнери и машини“, с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в района на жп гара Пловдив разпределителна /част от ПИ 56784.551.36 по КК на гр. Пловдив/, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 776,00 (седемстотин седемдесет и шест) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 776,00 (седемстотин седемдесет и шест) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв.       ` с ДДС.

Дата и час на търга: 28.02.2019 год. (четвъртък) от 10:00 ч.

 

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, 2-ри етаж.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 18.02.2019 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 в срок до 16:00 часа на 22.02.2019 год. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 22.02.2019 год. (петък).

Декларация за обработка на лични данни, съгласно ЗЗЛД, се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга, в деловодството на УДВГД Пловдив в срок до 16,00 часа до деня предхождащ датата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 20.02.2019 год. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962; 0889 813729.