Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост в района на УДВГД София

21.01.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 32/07.01.2019 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 22-10/18 от 24.10.2018 г.  на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

 

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Помещения: F -1 025 и F -1 026 с обща площ – 27,30 кв. м за търговска дейност”, с местонахождение гр. София, общ. Столична, обл. София град, район „Сердика”, в приемното здание на Централна жп гара София /сграда с идентификатор 68134.511.94.1 по КК на гр. София/, кота „-1” – пешеходен тунел.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 251,00 (двеста петдесет и един) лева без вкл. ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 251,00 (двеста петдесет и един) лв;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

            - дата и час на търга – 27.02.2019 г. (сряда) от 9,00 часа.

 

  1. „Помещения: F -1 027 и F -1 028 с обща площ – 27,30 кв. м за търговска дейност”, с местонахождение гр. София, общ. Столична, обл. София град, район „Сердика”, в приемното здание на Централна жп гара София /сграда с идентификатор 68134.511.94.1 по КК на гр. София/, кота „-1” – пешеходен тунел.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 251,00 (двеста петдесет и един) лв. без вкл. ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 251,00 (двеста петдесет и един) лв;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

            - дата и час на търга - 27.02.2019 г. (сряда) от 10,00 часа.

 

  1. „Тоалетна (кота „0”) с обща площ – 39,50 кв.м”, с местонахождение гр. София, общ. Столична, обл. София град, район „Сердика”, в приемното здание на Централна жп гара София (сграда с идентификатор 68134.511.94.1 по КК на гр. София), по предназначение.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 100,00 (сто) лв. без вкл. ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 100,00 (сто) лв;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

            - дата и час на търга - 27.02.2019 г. (сряда) от 11,00 часа.

 

  1. „Помещение С -1 011 – 160,90 кв. м”, с местонахождение гр. София, общ. Столична, обл. София град, район „Сердика”, в приемното здание на Централна жп гара София /сграда с идентификатор 68134.511.94.1 по КК на гр. София/, кота „-1”, за офис.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1893,00 (хиляда осемстотин деветдесет и три) лв. без вкл. ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 1893,00 (хиляда осемстотин деветдесет и три) лв;

            - цена на тръжната документация – 100,00 (сто) лева с  ДДС.

            - дата и час на търга - 27.02.2019 г. (сряда) от 13,00 часа.

 

  1. „Открита площ – 9,86 кв. м”, с местонахождение гр. Перник, общ. Перник, обл. Перник, под козирката на първи перон на жп гара Перник разпределителна (ПИ с идентификационен № 55871.507.778 по КК на гр. Перник), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност - кафене без консумация на алкохол.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 67,00 (шестдесет и седем) лв. без вкл. ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 67,00 (шестдесет и седем) лв;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

            - дата и час на търга - 27.02.2019 г. (сряда) от 14,00 часа.

 

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 18.02.2019 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 20.02.2019 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 21.02.2019 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 21.02.2019 г. (четвъртък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 19.02.2019 г. (вторник). срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0882 006 123.