Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 351 /триста петдесет и един/ броя негодни дървени траверси, от които 340 /триста и четиридесет/ броя се намират в участък Лозарево - гара Лозарево и 11 /единадесет/ броя се намират в участък Бургас - гара Бургас

21.01.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 68/10.01.2019 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № 14/17.01.2019 г. на Директора на ЖПС Бургас.

                                                          

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на 351 /триста петдесет и един/ броя негодни дървени траверси, от които 340 /триста и четиридесет/ броя се намират в участък Лозарево - гара Лозарево и 11 /единадесет/ броя се намират в участък Бургас - гара Бургас.

Откриване на тръжната процедура от 10:00 часа на 28.01.2019 г. при:

  1. Начална тръжна цена 526,50 /петстотин двадесет и шест лева и петдесет стотинки/ лева без ДДС. Същият да се начислява съгласно чл. 163 а от ЗДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 52,65 (петдесет и два лева и шестдесет и пет стотинки) лева.
  3. Начин на плащане на цената – в лева, в касата на ЖПС Бургас или по банковата сметка на ДП „НКЖИ“ в „Централна Кооперативна Банка“ АД, IBAN BG71CECB979033H1683400, SWIFT BIC CECBBGSF.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16:00 часа на 01.02.2019 г., в счетоводството на ЖПС Бургас, стая 5, срещу невъзвръщаема сума в размер на 25 (двадесет и пет) лева, платими в касата на ЖПС Бургас.

            Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 9:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 01.02.2019 г., срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на актива - гара Лозарево; гара Бургас.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 04.02.2019 г. в деловодството на ЖПС Бургас, на адрес: гр. Бургас, бул. “Иван Вазов”№ 1 .

 Отваряне и класиране на офертите – в 10:00 часа на 05.02.2019 г. в Административната сграда на ЖПС Бургас, бул. „Иван Вазов“№ 1, стая 6.

 При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на 05.02.2019 г. от 10:00 часа в ЖПС Бургас, гр. Бургас, бул.”Иван Вазов” № 1, етаж 1,стая № 6, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16:00 часа на 11.02.2019 г. в счетоводството на ЖПС Бургас, стая 5.

- внасяне на депозит за участие в търга – до 16:00 часа на 12.02.2019 г. в счетоводството на ЖПС Бургас, стая 5.

-оглед на актива – всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 11.02.2019 г. срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 13.02.2019 г. в деловодството на ЖПС Бургас, гр. Бургас, бул.”Иван Вазов” №1.

Отваряне и класиране на офертите - на 14.02.2019 г. в Административната сграда на ЖПС Бургас, гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ №1, етаж 1, стая № 6.

За контакти тел.: 056/752852