Архив обяви

Търг с явно наддаване за продажба на 12 037 /дванадесет хиляди тридесет и седем/ броя негодни дървени траверси, по брой и местоположение съгласно Приложение №1, находящи се на територията на ЖПС Враца

25.01.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 20, ал. 4 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 93/14.01.2019 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № 110/21.01.2019 г. на Директора на ЖПС Враца

 

О Б Я В Я В А

 

  1. Търг с явно наддаване за продажба на 12 037 /дванадесет хиляди тридесет и седем/ броя негодни дървени траверси, по брой и местоположение съгласно Приложение №1, находящи се на територията на ЖПС Враца.

Натоварването и транспорта са за сметка на купувача. Търгът ще се проведе от 9.30 часа на 04.02.2019 г. в гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” №15, заседателна зала, при:

            - Начална тръжна цена 18 055,50 (осемнадесет хиляди петдесет и пет и 0,50) лева без ДДС. Същият да се начислява съгласно чл. 163 а от ЗДДС.

            - Депозит за участие в търга в размер на 1805,55 (хиляда осемстотин и пет и 0,55) лева без ДДС, в срок до 01.02.2019 г.

            - Начин на плащане на цената – в лева по банковата сметка на ЖПС Враца, ЦКБ АД КЛОН ВРАЦА, BIC: CECBBGSF BG28CECB979033H0875000.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16.00 часа на 31.01.2019 г. в стаята на звено „УСК” на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” №15, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева, платими в касата на ЖПС Враца.

            Оглед на актива описан в т.1 се извършва всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 31.01.2019 г., срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на актива е съгласно приложение №1, което е неразделна част от Тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 01.02.2019 г. в ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” №15.

При неявяване на кандидати за участие в търга и при условията на чл. 21, ал. 3 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, повторен търг ще се проведе на 11.02.2019 г. от 9.30 часа в гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” №15, заседателна зала, при същите тръжни условия със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 07.02.2019 г.

            - оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 07.02.2019 г. срещу документ за закупена тръжна документация.

            - депозит за участие в търга в срок до 08.02.2019 г.

            - приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 08.02.2019 г.

При неявяване на кандидати за участие в повторния търг, трети такъв ще се проведе на – 18.02.2019 г. от 9.30 часа в гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” №15, заседателна зала, при същите тръжни условия със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 14.02.2019 г.

            - оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 14.02.2019 г. срещу документ за закупена тръжна документация.

            - депозит за участие в търга в срок до 15.02.2019 г.

            - приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 15.02.2019 г.

 

За контакти: тел: 0888 696213 Цветана Генчовска – Ръководител звено “УСК” към ЖПС Враца.