Архив обяви

Решение № 30/29.01.2019 г. на Министъра на околната среда и водите за допускане на предварително изпълнение на Решение № ЕО–1/2019 за ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за имоти, попадащи в землищата на с. Долна Василица и с. Костенец, община Костенец, засегнати от новопроектираното трасе на железопътната връзка между нова и съществуваща гара Костенец по трасето на железопътната линия „София – Пловдив“

31.01.2019 г.

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ

„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

гр. София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110

 В изпълнение на чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл.15, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

 

С Ъ О Б Щ А В А

 

за издадено Решение № 30/29.01.2019 г. на Министъра на околната среда и водите за допускане на предварително изпълнение на Решение № ЕО – 1/2019 за Подробен устройствен план - Парцеларен  план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура  извън границите на урбанизираните територии за имоти, попадащи в землищата на с. Долна Василица и с. Костенец, община Костенец, засегнати от новопроектираното трасе на железопътната връзка между нова и съществуваща гара Костенец по трасето на железопътната линия „София – Пловдив“.

Електронен вариант на Решение № 30/29.01.2019г. е на разположение на следния линк: виж тук.

за периода от 31.01.2019г. до 15.02.2019г.

 

За контакти:

Мирослава Доганджийска, e-mail: m.dimcheva@rail-infra.bg, тел: 02/9323863