Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост в района на ЖПС Враца

06.02.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 2521/13.12.2018 г. и Заповед № 216/ 29.01.2019 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 21-09/18 от 27.09.2018 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/ 

 

О Б Я В Я В А

 

  Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните недвижими имоти – публична държавна собственост:

  1. „Открита площ – 9,00 кв.м“, с местонахождение с. Церово, общ. Своге, обл. Софийска, в района на жп спирка Церово (част от ПИ с идентификатор 341, кв. 37 от РП на с. Церово), за поставяне на маси – сезонно (м. май – м. октомври) пред основен обект.

Търгът ще се проведе на 15.03.2019 г. (петък) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, от 09:00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 13,00 (тринадесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 13,00 (тринадесет)) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на ЖПС Враца.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 05.03.2019 г. (вторник), в счетоводството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 11.03.2019 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 11.03.2019 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Враца в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 07.03.2019 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

 

2. „Открита площ – 18,00 кв.м“, с местонахождение гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, в района на жп гара Лом (част от ПИ с идентификатор 44238.505.5168 по КК и КР на гр. Лом), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ (гаражна клетка), за гараж

Търгът ще се проведе на 15.03.2019 г. (петък) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, от 09:30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 10,00 (десет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 10,00 (десет) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на ЖПС Враца.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 05.03.2019 г. (вторник), в счетоводството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 11.03.2019 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 11.03.2019 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Враца в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 07.03.2019 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

 

3. „Открита площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, в района на жп гара Плевен, до сграда с идентификатор 56722.651.409.7 по КК и КР на гр. Плевен, за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат.

Търгът ще се проведе на 15.03.2019 г. (петък) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, от 10:30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 49,00 (четиридесет и девет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 49,00 (четиридесет и девет) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на ЖПС Враца.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 05.03.2019 г. (вторник), в счетоводството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 11.03.2019 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 11.03.2019 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Враца в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 07.03.2019 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” 15, Цветана Генчовска - Ръководител звено „УСК” към ЖПС Враца, тел. 0888 696 213.