Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост в района на ЖПС Враца

07.02.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 30/07.01.2019 г. и Заповед № 215/29.01.2019 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 22-10/18 от 24.10.2018 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ

                                   

                                                                                                                                             О Б Я В Я В А

 

 Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните недвижими имоти – публична държавна собственост:

  1. „Открита площ – 33,20 кв.м“, с местонахождение с. Гара Бов, община Своге, област Софийска, в района на жп гара Бов /ПИ 000128 в землището на с. Гара Бов/, за поставяне на маси пред основен обект - целогодишно.

Търгът ще се проведе на 18.03.2019 г. (понеделник) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, от 09,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 94,00 (деветдесет и четири) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 94,00 (деветдесет и четири) лв.;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на ЖПС Враца.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 05.03.2019г. (вторник), в счетоводството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

            Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 11.03.2019 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 11.03.2019 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Враца в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 08.03.2019 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

 

  1. „Открита площ – 2220,00 кв.м“, с местонахождение гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, в района на жп гара Плевен (ПИ 56722.651.409 по КК и КР на гр. Плевен), за паркинг.

Търгът ще се проведе на 18.03.2019 г. (понеделник) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, от 09,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 3 419,00 (три хиляди четиристотин и деветнадесет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 3 419,00 (три хиляди четиристотин и деветнадесет) лв.;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на ЖПС Враца.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 05.03.2019 г. (вторник), в счетоводството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 100,00 (сто) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

            Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 11.03.2019 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 11.03.2019 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Враца в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 08.03.2019 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

 

  1. „Открита площ – 25,00 кв.м“, с местонахождение гр. София, община Столична, район „Нови Искър”, област София-град, кв. Курило, в района на жп гара Курило /ПИ с идентификатор 00357.5350.57 по КК и КР на гр. Нови Искър/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с алкохол, цигари и хранителни стоки.

Търгът ще се проведе на 18.03.2019 г. (понеделник) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, от 10,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 50,00 (петдесет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 50,00 (петдесет) лв.;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на ЖПС Враца.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 05.03.2019 г. (вторник), в счетоводството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

            Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 11.03.2019 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 11.03.2019 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Враца в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 08.03.2019 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

 

  1. „Открита площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение с. Зверино, община Мездра, област Враца, в района на жп гара Зверино /част от необособен имот по РП на с. Зверино/, за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат.

Търгът ще се проведе на 18.03.2019 г. (понеделник) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, от 11,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 30,00 (тридесет) лв.;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на ЖПС Враца.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 05.03.2019 г. (вторник), в счетоводството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

          

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 11.03.2019 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 11.03.2019 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Враца в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 08.03.2019 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” 15, Цветана Генчовска - Ръководител звено „УСК” към ЖПС Враца, тел. 0888 696 213.