Архив обяви

Открит обществен достъп до обобщена справка, включваща анализ за съответствието на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за имоти, попадащи в землищата на с. Долна Василица и с. Костенец, община Костенец, засегнати от новопроектираното трасе на железопътната връзка между нова и съществуваща гара Костенец“

06.02.2019 г.

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ

„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

гр. София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110

 

На основание чл. 30, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

 

О Б Я В Я В А

 

открит обществен достъп до обобщена справка, включваща анализ за съответствието на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за имоти, попадащи в землищата на с. Долна Василица и с. Костенец, община Костенец, засегнати от новопроектираното трасе на железопътната връзка между нова и съществуваща гара Костенец“ (включително имоти, засегнати от трасетата на новите подлежащи на преместване мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура) в участъка „Ихтиман - Септември“ с условията в Решение № ЕО-/2019г. на Министъра на околната среда и водите.

 

Електронен вариант на обобщената справка е на разположение на следния линк: виж тук.

за периода от 06.02.2019г. до 21.02.2019г.

 

За контакти:

Мирослава Доганджийска, e-mail: m.dimcheva@rail-infra.bg, тел: 02/9323863