Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - публична държавна собственост в района на УДВГД Горна Оряховица

21.05.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

      На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 892/10.05.2019 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 05-02/19 от 28.02.2019 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

                                            О Б Я В Я В А

      Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Помещения с обща площ – 92,61 кв.м и открита площ – част от рампа – 7,86 кв.м“, с местонахождение гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, в района на Товарна жп гара Плевен /съоръжение, изградено върху ПИ с идентификатор 56722.651.409 и помещения, част от сграда с идентификатор 56722.651.409.27 по КК на гр. Плевен/, за складова дейност.

- дата и час на търга 27.06.2019 г. (четвъртък) от 09,30 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 297,00 (двеста деветдесет и седем) лева без включен ДДС, от които 273,00 (двеста седемдесет и три) лева без включен ДДС за помещения с обща площ 92,61 кв.м за складова дейност и 24,00 (двадесет и четири) лева без включен ДДС за открита площ 7,86 кв.м на рампа за складова дейност;

- депозит за участие в търга, в размер на 297,00 (двеста деветдесет и седем) лева;

- цена на един брой тръжна документация 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

  1. „Площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение гр. Павликени, община Павликени, област Велико Търново, в чакалнята на приемното здание на жп гара Павликени /сграда, находяща се в УПИ І – 1062, кв. 175 по ПУП на гр. Павликени/ за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат.

- дата и час на търга 27.06.2019 г. (четвъртък) от 10,15 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 44,00 (четиридесет и четири) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 44,00 (четиридесет и четири) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

  1. „Площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение гр. Провадия, община Провадия, област Варна, в чакалнята на приемното здание на жп гара Провадия /сграда, попадаща в ПИ 2990 по КП на гр. Провадия, сграда с идентификатор 58503.999.1.2 по КР от ГИС при ДП „НКЖИ“/ за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат.

- дата и час на търга 27.06.2019 г. (четвъртък) от 11,00 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 44,00 (четиридесет и четири) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 44,00 (четиридесет и четири) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

    Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри, стая № 204.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

    Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 17.06.2019 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

   Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 19.06.2019 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

      Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 20.06.2019 год. (четвъртък) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

      Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 21.06.2019 год. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 21.06.2019 год. (петък).

      Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД Горна Оряховица в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

     Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97, Лидка Радославова Донкова – Специалист „УС”/Главен специалист към УДВГД Горна Оряховица, тел. 891/36-67 и GSM: 0887072322.