Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост в района на УДВГД Горна Оряховица

22.05.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 927/14.05.2019 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 05-02/19 от 28.02.2019 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

      Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, в чакалнята на приемното здание на жп гара Варна /сграда с идентификатор 10135.65.32.15 по КК и КР на гр. Варна/, за търговска дейност – поставяне на автомат за плюшени играчки.

- дата и час на търга 28.06.2019 г. (петък) от 09,00 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 47,00 (четиридесет и седем) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 47,00 (четиридесет и седем) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

  1. „Площ – 1,00 кв. м“, с местонахождение гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, в чакалнята на приемното здание на жп гара Горна Оряховица (сграда с идентификатор 16359.501.20.1 по КК на гр. Горна Оряховица), за търговска дейност – поставяне на автомат за плюшени играчки.

- дата и час на търга 28.06.2019 г. (петък) от 09,45 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 35,00 (тридесет и пет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 35,00 (тридесет и пет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

  1. „Площ – 1,00 кв. м“, с местонахождение гр. Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище, в чакалнята на приемното здание на жп гара Търговище (сграда с идентификатор 73626.504.226.1 по КК и КР на гр. Търговище), за търговска дейност – поставяне на автомат за плюшени играчки.

- дата и час на търга 28.06.2019 г. (петък) от 10,30 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 30,00 (тридесет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

  1. „Площ – 1,00 кв. м“, с местонахождение гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, в чакалнята на приемното здание на жп гара Шумен (сграда с идентификатор 83510.669.492.1.3 по КК и КР на гр. Шумен), за търговска дейност – поставяне на автомат за плюшени играчки.

- дата и час на търга 28.06.2019 г. (петък) от 11,15 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 45,00 (четиридесет и пет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 45,00 (четиридесет и пет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

  1. „Площ – 1,00 кв. м“, с местонахождение гр. Трявна, общ. Трявна, обл. Габрово, в чакалнята на приемното здание на жп гара Трявна (сграда с идентификатор 73403.501.1.6 по КК на гр. Трявна), за търговска дейност – поставяне на автомат за плюшени играчки.

- дата и час на търга 28.06.2019 г. (петък) от 13,00 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

  1. „Площ – 1,00 кв. м“, с местонахождение гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, в топлата чакалня на приемното здание на жп гара Плевен (сграда с идентификатор 56722.651.409.3 по КК на гр. Плевен), за търговска дейност – поставяне на автомат за плюшени играчки.

- дата и час на търга 28.06.2019 г. (петък) от 13,45 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 47,00 (четиридесет и седем) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 47,00 (четиридесет и седем) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

    Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри, стая № 204.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

    Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 17.06.2019 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

   Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 20.06.2019 год. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

      Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 21.06.2019 год. (петък) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

      Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 24.06.2019 год. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 24.06.2019 год. (понеделник).

      Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД Горна Оряховица в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

     Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97, Лидка Радославова Донкова – Специалист „УС”/Главен специалист към УДВГД Горна Оряховица, тел. 891/36-67 и GSM: 0887072322 и Татяна Стефанова Илиева – Специалист „УС” (еколог)/Главен специалист към УДВГД Горна Оряховица, тел. 891/23 - 80 и GSM: 0884693069