Архив обяви

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойни парични обезщетения, за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на Подобект 30: „Пътен надлез на км 248+202“ и Подобект 29: „Пътен надлез на км 244+619“

20.05.2019 г.

 СЪОБЩЕНИЕ

 

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” 110,  Булстат 130823243, представлявана от инж. Красимир Папукчийски – Генерален директор

 

на основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост, ДП НКЖИ, за изграждане на Подобект 30: „Пътен надлез на км 248+202“ и Подобект 29: „Пътен надлез на км 244+619“, от проект “Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на община Айтос, област Бургас, УВЕДОМЯВА собствениците на засегнатите имоти, че обезщетенията определени в Решение на МС № 128 от 6 Март 2019 год., са внесени в банка БНБ.

Началната дата за изплащане на обезщетенията е 20.05.2019 г., след представяне на документи, удостоверяващи правото на собственост върху съответния отчуждаем имот.