Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост в района на ЖПС София

27.05.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 889/10.05.2019 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 05-02/19 от 28.02.2019 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

 

О Б Я В Я В А

 

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:                             

  1. 1. „Открита площ – 242,00 кв.м, от които 40,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с кафе, закуски и захарни изделия и 202,00 кв.м за поставяне на маси – сезонно (от 01.04 – 30.10)“, с местонахождение гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград, в района на жп гара Петрич (част от ПИ 56126.990.2 по КК на гр. Петрич).

Търгът ще се проведе на 03.07.2019 г. (сряда) от 09,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 450,00 (четиристотин и петдесет) лв. без включен ДДС, от които 65,00 (шестдесет и пет) лв. без включен ДДС за открита площ 40,00 кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност с кафе, закуски и захарни изделия и 385,00 ( триста осемдесет и пет) лв. без включен ДДС за открита площ 202,00 кв.м. за поставяне на маси сезонно ( от 01.04 – 30.10);

- депозит за участие в търга – 450,00 (четиристотин и петдесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

  1. „Открита площ – 70,00 кв.м“, с местонахождение гр. Симитли, общ. Симитли, обл. Благоевград, в района на жп гара Симитли /част от ПИ 66460.500.1 по КК на гр. Симитли/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за офис.

Търгът ще се проведе на 03.07.2019 г. (сряда) от 10,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 120,00 (сто и двадесет) лв. без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 120,00 (сто и двадесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

  1. 3. „Открита площ № 1 – 125,00 кв.м“, с местонахождение гр. София, общ. Столична, район „Горна баня“, обл. София град, в района на жп гара Горна баня /част от ПИ 68134.4332.586 по КК на гр. София/, за транспортен достъп.

Търгът ще се проведе на 03.07.2019 г. (сряда) от 11,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 140,00 (сто и четиридесет) лв. без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 140,00 (сто и четиридесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

  1. 4. „Открита площ № 2 – 125,00 кв.м“, с местонахождение гр. София, общ. Столична, район „Горна баня“, обл. София град, в района на жп гара Горна баня /част от ПИ 68134.4332.586 по КК на гр. София/, за транспортен достъп.

Търгът ще се проведе на 03.07.2019 г. (сряда) от 13,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 140,00 (сто и четиридесет) лв. без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 140,00 (сто и четиридесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

 

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 24.06.2019 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 27.06.2019 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 27.06.2019 г.

 Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС София в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 25.06.2019 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637