Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост в района на ЖПС София

28.05.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.19, ал.2 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 888/10.05.2019 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 05-02/19 от 28.02.2019 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

 

О Б Я В Я В А

 

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи:                             

  1. 1. „Открита площ – 500,00 кв.м“, с местонахождение гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград, в района на жп гара Благоевград /част от ПИ 04279.618.531 по КК на гр. Благоевград/, за складова и търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 04.07.2019 г. (четвъртък) от 09,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 600,00 (шестстотин) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга – 600,00 (шестстотин) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

  1. „Открита площ – 400,00 кв.м“, с местонахождение гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград, в района на жп гара Благоевград /част от ПИ 04279.618.105 по КК на гр. Благоевград/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за складова и търговска дейност с фуражи.

Търгът ще се проведе на 04.07.2019 г. (четвъртък) от 10,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 710,00 (седемстотин и десет) лв. без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 710,00 (седемстотин и десет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

 

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 24.06.2019 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 28.06.2019 г. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 28.06.2019 г.

 Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС София в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 26.06.2019 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637