Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост в района на ЖПС Бургас

28.05.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 925/14.04.2019 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 05-02/19 от 28.02.2019 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

            

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 220,00 кв.м, от които площ № 1 – 37,50 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за офис и площ № 2 – 182,50 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за автоуслуги – баланс на гуми“, с местонахождение гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, в района на жп гара Владимир Павлов /част от ПИ 07079.621.215 по КК на гр. Бургас/.

Търгът ще се проведе на 04.07.2019 г. (четвъртък) в сградата на ЖПС Бургас, гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1, ет. 1, стая 6 от 11,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 560,00 (петстотин и шестдесет) лева без включен ДДС, от които 101,00 (сто и един) лева без включен ДДС за открита площ № 1 – 37,50 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за офис и 459,00 (четиристотин петдесет и девет) лева без включен ДДС за открита площ № 2 – 182,50 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за автоуслуги – баланс на гуми;

- депозит за участие в търга, в размер на 560,00 (петстотин и шестдесет) лв.;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Бургас или по банкова сметка на ЖПС Бургас.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 24.06.2019 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Бургас на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търга, се внася в срок до 16.00 часа на 27.06.2019 г. (четвъртък) в касата на ЖП Секция Бургас, гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1, или по банков път по сметката на поделението.

            Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Бургас на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ № 1 в срок до 16,00 часа на 28.06.2019 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 28.06.2019 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Бургас в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 26.06.2019 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ № 1, Яна Георгиева – и. д. Ръководител звено/служба „УСК” към ЖПС Бургас, тел. 0889 755 916.