Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична и частна държавна собственост в района на ЖПС Пловдив

27.05.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 и чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди № 917/14.05.2019г. и № 918/14.05.2019г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 05-02/19 от 28.02.2019г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична и частна държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Македония" № 2, селекторна зала, както следва:

  1. „Открита площ – 160,00 кв.м, от които площ № 1 – 43,20 кв.м за поставяне на 3 (три) броя контейнери за складиране и съхранение на твърди горива, площ № 2 – 45,00 кв.м и площ № 3 – 71,80 кв.м за складиране на твърди горива“, с местонахождение гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, в района на жп гара Пещера /част от ПИ 56277.504.3 по КК на гр. Пещера/.

            Търгът ще се проведе на 03.07.2019 г. (сряда) от 9,00 часа.

            - начална тръжна месечна наемна цена – 142,00 (сто четиридесет и два) лева без включен ДДС, от които 84,00(осемдесет и четири) лева без включен ДДС за открита площ – 116,80 кв.м (площ №2 и №3) за складиране на твърди горива и 58,00 (петдесет и осем) лева, без включен ДДС за открита площ № 1 – 43,20 кв.м за поставяне на 3 (три) броя контейнери за складиране и съхранение на твърди горива.

            - депозит 100% от началната цена – 142,00 (сто четиридесет и два) лева без включен ДДС.

            - цена на тръжната документация с включен ДДС - 50,00 (петдесет) лева.

  1. „Открита площ – 218,80 кв.м, от които площ № 1 – 184,00 кв.м за складиране на твърди горива, площ № 2 – 10,80 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за офис и площ № 3 – 24,00 кв.м за поставяне на автокантар“, с местонахождение гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, в района на жп гара Септември /част от ПИ 66264.510.1 по КК на гр. Септември/.

            Търгът ще се проведе на 03.07.2019 г. (сряда) от 10,00 часа.

            - начална тръжна месечна наемна цена – 157,00 (сто петдесет и седем) лева без включен ДДС, от които 110,00 (сто и десет) лева без включен ДДС за открита площ – 184 кв.м за складиране на твърди горива, 23,00 (двадесет и три) лева, без включен ДДС за открита площ – 10,80 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за офис и 24,00 (двадесет и четири)лева без включен ДДС за площ №3 – 24 кв.м. за поставяне на автокантар

            - депозит 100% от началната цена – 157,00 (сто петдесет и седем) лева без ДДС.

            - цена на тръжната документация с включен ДДС - 50,00 (петдесет) лева.

           Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 24.06.2019 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете се внася в срок до 16.00 часа на 26.06.2019 г. (сряда);

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2 в срок до 16,00 часа на 27.06.2019г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 27.06.2019г. (четвъртък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Пловдив в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 25.06.2019г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2, тел: 032/626 535