Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост в района на УДВГД Пловдив

28.05.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5, чл.19, ал.2 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповеди № 891/10.05.2019 г.,

№ 919/14.05.2019 г. и № 920/14.05.2019 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 05-02/19 г. от 28.02.2019 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична и частна държавна собственост, както следва:

  1. „Открита площ на рампа – 418,00 кв.м, от които площ № 1 – 318,00 кв.м, в т.ч и 30,00 кв.м за поставяне на контейнери (част от ПИ 48996.104.10 и ПИ 48996.104.20 по КК на гр. Момчилград) за складиране и търговска дейност с твърди горива, площ № 2 – 50,00 кв.м и площ № 3 – 50,00 кв.м – подкранов път на съществуващ 12,5 т ел. кран (част от ПИ 48996.104.10 по КК на гр. Момчилград)“, с местонахождение гр. Момчилград, община Момчилград, област Кърджали, в района на жп гара Момчилград, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 285,00 (двеста осемдесет и пет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 285,00 (двеста осемдесет и пет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 04.07.2019 год. (четвъртък) от 09:00 ч.

  1. „Открита площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение с. Тулово, община Мъглиж, област Стара Загора, на първи перон на жп гара Тулово (част от ПИ 73420.74.161 по КК на с. Тулово), за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 37,00 (тридесет и седем) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 37,00 (тридесет и седем) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 04.07.2019 год. (четвъртък) от 9:30 ч.

  1. „Помещение – 16,16 кв.м (№ 3 от схемата)“, с местонахождение гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, на втория етаж в приемното здание на жп гара Кърджали (сграда с идентификатор 40909.122.267.1 по КК на гр. Кърджали), за офис за митнически услуги, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 57,00 (петдесет и седем) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 57,00 (петдесет и седем) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 04.07.2019 год. (четвъртък) от 10:00 ч.

  1. „Гаражна клетка с полезна площ – 72,00 кв.м (сграда с идентификатор 27382.500.5011.2 по КК на гр. Елхово)“, с местонахождение гр. Елхово, общ. Елхово, обл. Ямбол, в района на жп гара Елхово, за автомонтьорски услуги, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 146,00 (сто четиридесет и шест) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 146,00 (сто четиридесет и шест) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 04.07.2019 год. (четвъртък) от 10:30 ч.

  1. „Помещение – 54,25 кв.м, част от магазия“, с местонахождение гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив, в магазията на жп гара Карлово (сграда с идентификатор 36498.505.3074.7 по КК на гр. Карлово), за самостоятелен склад, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 136,00 (сто тридесет и шест) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 136,00 (сто тридесет и шест) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 04.07.2019 год. (четвъртък) от 11:00 ч.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, 2-ри етаж.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 24.06.2019 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 в срок до 16:00 часа на 28.06.2019 год. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 28.06.2019 год. (петък).

Декларация за обработка на лични данни, съгласно ЗЗЛД, се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга, в деловодството на УДВГД Пловдив в срок до 16,00 часа до деня предхождащ датата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 26.06.2019 год. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962; 0889 813729.