Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост в района на УДВГД София

27.05.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед                           № 890/10.05.2019 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 05-02/19 от 28.02.2019 г.  на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

 

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Площ – 10,00 кв.м”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, район „Сердика”, в приемното здание на Централна жп гара София /сграда с идентификатор 68134.511.94.1 по КК на гр. София/, кота „0” и кота „-1”, за търговска дейност - поставяне на 10 (десет) броя кафе-автомати .

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1010,00 (хиляда и десет) лева без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 1010,00 (хиляда и десет) лв;

            - цена на тръжната документация – 100,00 (сто) лева с ДДС.

- дата и час на търга – 03.07.2019 г. (сряда) от 9,00 часа.

  1. „Тоалетна – 7,84 кв. м”, с местонахождение гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, в чакалнята на приемното здание на жп гара Враца /сграда с идентификатор 12259.1021.326.2 по КК и КР на гр. Враца/, по предназначение.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 18,00 (осемнадесет) лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 18,00 (осемнадесет) лв;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

            - дата и час на търга - 03.07.2019 г. (сряда) от 10,00 часа.

  1. „Тоалетна – 12,00 кв. м”, с местонахождение гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, в приемното здание на жп гара Мездра /сграда с идентификатор 47714.500.1840.6 по КП на гр. Мездра/, по предназначение

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 20,00 (двадесет) лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 20,00 (двадесет) лв;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

            - дата и час на търга - 03.07.2019 г. (сряда) от 11,00 часа.

  1. „Открита площ – 17,40 кв.м”, с местонахождение гр. София, община Столична, район „Овча купел”, област София-град, кв. Горна баня, на първи перон на жп гара Горна баня /ПИ с идентификацонен № 68134.4331.1512 по КК на гр. София /, за поставяне на маси – целогодишно.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 41,00 (четиридесет и един) лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 41,00 (четиридесет и един) лв;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

            - дата и час на търга - 03.07.2019 г. (сряда) от 13,00 часа.

            Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на            24.06.2019 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 26.06.2019 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 27.06.2019 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 27.06.2019 г. (четвъртък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 25.06.2019 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0887912425.