Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в района на ЖПС Горна Оряховица

28.05.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

            На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 921/14.05.2019 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 05-02/19 от 28.02.2019 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

 

            Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Кран козлови, количков, с товароподемност 5 т (инвентарен № 3194) с подкранов релсов път 25,00 л.м и открита подкранова площ 100,00 кв.м /ПИ 16359.501.6 по КК и КР на гр. Горна Оряховица/”, с местонахождение гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, в района на жп гара Горна Оряховица, за товаро-разтоварна дейност.

Търгът ще се проведе на 04.07.2019 г. (четвъртък) в сградата на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, от 10,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 350,00 (триста и петдесет) лева без включен ДДС, от които 238,00 (двеста тридесет и осем) лева без включен ДДС за кран козлови, количков, с товароподемност 5 т, с подкранов релсов път 25,00 л.м и 112,00 (сто и дванадесет) лева без включен ДДС за подкрановата площ от 100,00 кв.м;

- депозит за участие в търга, в размер на 350,00 (триста и петдесет) лв.;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 24.06.2019 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 27.06.2019 г. (четвъртък), в касата или по банковата сметка на ЖПС Горна Оряховица.

            Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96 в срок до 16,00 часа на 28.06.2019 г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 28.06.2019 г. (петък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Горна Оряховица в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при подаване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 26.06.2019 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 96, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба „УСК” ЖПС Горна Оряховица при ДП „НК ЖИ”, тел. 0886 741 037.

                              

 

 

 

 

 

Данни за ф