Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 81,610 тона отпадъци от черни метали, представляващи струни, по които има бетонови късове, находящи се на площадка на Товарна гара Бургас.

04.06.2019 г.

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 1010/27.05.2019 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № 87/31.05.2019 г. на Директора на ЖПС Бургас

                                                          

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на 81,610 тона отпадъци от черни метали, представляващи струни, по които има бетонови късове, находящи се на площадка на Товарна гара Бургас.

Откриване на тръжната процедура - от 10:00 часа на 12.06.2019 г. /сряда/ при:

  1. Начална тръжна цена 14 689,80 /четиринадесет хиляди шестстотин осемдесет и девет лева и осемдесет стотинки/ без ДДС. Същият да се начислява съгласно чл. 163 а от ЗДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 1 468,98 /хиляда четиристотин шестдесет и осем лева и деветдесет и осем стотинки/ лева.
  3. Начин на плащане на цената – в лева, в касата на поделението или по банковата сметка на ДП „НКЖИ“ в „ЦКБ“ АД, IBAN BG71CECB979033H1683400, SWIFT BIC CECBBGSF.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16:00 часа на 17.06.2019 г. /понеделник/, в счетоводството на ЖПС Бургас, стая 5, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100 (сто) лева, платими в касата на ЖПС Бургас.

            Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 10:00 до 16:00 часа, след публикуване на обявата до 17.06.2019 г. /понеделник/ срещу документ за закупена тръжна документация.

            Местоположение на актива - на площадка на Товарна гара Бургас.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 18.06.2019 г. /вторник/ в деловодството на ЖПС Бургас, на адрес: гр. Бургас, бул. “Иван Вазов” № 1.

           Отваряне и класиране на офертите - в 10:00 часа на 19.06.2019 г. /сряда/ в административната сграда на ЖПС Бургас, бул. „Иван Вазов“№ 1, стая 6.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на  

19.06.2019 г. /сряда/ от 11:00 часа в ЖПС Бургас, гр. Бургас, бул.”Иван Вазов” № 1, етаж 1, стая № 6, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16:00 часа на 24.06.2019 г. /понеделник/ в счетоводството на ЖПС Бургас, стая 5.

- внасяне на депозит за участие в търга – до 16:00 часа на 25.06.2019 г. /вторник/ в счетоводството на ЖПС Бургас, стая 5.

- оглед на актива - всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа до 24.06.2019 г. /понеделник/ срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 25.06.2019 г. /вторник/ в деловодството на ЖПС Бургас, гр. Бургас, ул.”Иван Вазов” №1.

           Отваряне и класиране на офертите - на 26.06.2019 г. /сряда/ в 10:00 часа в Административната сграда на ЖПС Бургас, гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ №1, етаж 1, стая № 6. За контакти тел.: 056 752852