Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на излязъл от употреба контейнер ГТК № 111984-0, находящ се на жп спирка Нова Шипка.

11.06.2019 г.

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 1076/03.06.2019 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № VIII-126/05.06.2019 г. на Директора на УДВГД Горна Оряховица

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за продажба на излязъл от употреба контейнер ГТК № 111984-0, находящ се на жп спирка Нова Шипка.

Откриване на тръжната процедура от 10,00 часа на 18.06.2019 г. (вторник) при:

  1. Начална тръжна цена – 485,00 (четиристотин осемдесет и пет) лева без ДДС. Същият се начислява при спазване на разпоредбите на ЗДДС. Демонтирането, натоварването и транспортирането са за сметка на купувача.
  2. Депозит за участие в търга, в размер на 10 на сто от началната тръжна цена – 48,50 (четиридесет и осем лева и петдесет стотинки) лева, без ДДС, следва да е заплатен до 16,00 часа на 24.06.2019 г. (понеделник).
  3. Начин на плащане на цената – в лева, в касата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, в 14-етажната производствено техническа сграда, етаж 12 или по банковата сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16,00 часа на 21.06.2019 г. (петък), в УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, в 14-етажната производствено техническа сграда на УДВГД Горна Оряховица, етаж 12, срещу невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, платими в касата на УДВГД Горна Оряховица.

Оглед се извършва всеки работен ден от 8,00 до 16,45 часа след публикуване на обявата до 16,00 часа на  21.06.2019 г. (петък) срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на актива е жп спирка Нова Шипка.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 25.06.2019 г. (вторник)  в гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори – деловодство на УДВГД Горна Оряховица.

Отваряне и класиране на офертите – на 26.06.2019 г. (сряда)  от 11,00 часа в гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори – зала за търгове.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на 27.06.2019 г. (четвъртък) от 10,00 часа в гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – в срок до 16,00 часа на 03.07.2019 г. (сряда) в УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, в 14-етажната производствено техническа сграда на УДВГД Горна Оряховица, етаж 12.

- внасяне на депозит за участие в търга – до 16,00 часа на 04.07.2019 г. (четвъртък)  в касата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, в 14-етажната производствено техническа сграда, етаж 12 или по банковата сметка на УДВГД Горна Оряховица;

-оглед на актива – всеки работен ден от 8,00 до 16,45 часа, до 16,00 часа на 03.07.2019 г. (сряда)  срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 05.07.2019 г. (петък)  в гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори – деловодство на УДВГД Горна Оряховица.

Отваряне и класиране на офертите – 08.07.2019 г. (понеделник)  от 11,00 часа, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори – зала за търгове.

За контакти тел.: 0884 693069