Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, намиращи се на територията на УДВГД Горна Оряховица

09.07.2019 г.

 

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1228/27.06.2019 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 07-04/19 от 12.04.2019 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. 1. „Помещение – 12,18 кв.м“, с местонахождение гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, в чакалнята на приемното здание на жп гара Русе /част от сграда с идентификатор2.923.1 по КК на гр. Русе/, за търговска дейност – продажба на закуски, кафе, безалкохолни напитки, цигари, алкохол, пакетирани стоки, вестници и списания.

- дата и час на търга 15.08.2019 г. (четвъртък) от 10,30 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 64,00 (шестдесет и четири) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 64,00 (шестдесет и четири) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

  1. „Помещение – 17,36 кв.м”, с местонахождение гр. Русе, община Русе, област Русе, в магазията на жп гара Русе запад /част от сграда с идентификатор 63427.3.33.3 по КК на гр. Русе/, за склад.

- дата и час на търга 15.08.2019 г. (четвъртък) от 11,15 часа;

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 29,00 (двадесет и девет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 29,00 (двадесет и девет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, втори етаж, стая № 204.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на    05.08.2019 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица,     ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 07.08.2019 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 08.08.2019 г. (четвъртък) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 09.08.2019 г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 09.08.2019 г. (петък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД Горна Оряховица в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12, Катерина Димитрова Цветанова – Специалист „УС”/Главен специалист към УДВГД Горна Оряховица, тел. 891/23 – 81; GSM: 0886 776 054; GSM: 0889 44 64 25;