Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост в района на ЖПС София

15.07.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 1226/27.06.2019 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 07-04/19 от 12.04.2019 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

 

О Б Я В Я В А

 

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:                             

  1. „Открита площ - 500,00 кв.м“, с местонахождение гр. София, общ. Столична, район „Подуяне“, обл. София град, в района на жп гара София товарна /ПИ с идентификатор 68134.600.1277 по КК и КР на гр. София/, за складова и търговска дейност със строителни материали.

Търгът ще се проведе на 21.08.2019 г. (сряда) от 09,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 700,00 (седемстотин) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга – 700,00 (седемстотин) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

  1. „Открита площ - 16,00 кв.м“, с местонахождение гр. Сандански, общ. Сандански, обл. Благоевград, в района на жп гара Сандански /ПИ с идентификатор 65334.199.2 по КК и КР на гр. Сандански/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с кафе, закуски и безалкохолни напитки.

Търгът ще се проведе на 21.08.2019 г. (сряда) от 10,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 25,00 (двадесет и пет) лв. без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 25,00 (двадесет и пет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

  1. „Открита площ - 9,00 кв.м“, с местонахождение с. Генерал Тодоров, общ. Петрич, обл. Благоевград, в района на жп гара Генерал Тодоров /ПИ с идентификатор 58390.62.2 по КК на с. Генерал Тодоров/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с кафе, закуски и безалкохолни напитки.

Търгът ще се проведе на 21.08.2019 г. (сряда) от 11,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 15,00 (петнадесет) лв. без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 15,00 (петнадесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

  1. „Открита площ – 73,40 кв.м“, с местонахождение гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил, в района на жп гара Кюстендил /ПИ с идентификатор 41112.501.117 по КК на гр. Кюстендил/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност – кафе-аперитив.

Търгът ще се проведе на 21.08.2019 г. (сряда) от 13,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 180,00 (сто и осемдесет) лв. без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 180,00 (сто и осемдесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

  1. „Открита площ /дворно място/ и постройки с обща площ - 1192,00 кв.м, от които дворно място – 769,00 кв.м за транспортен достъп и постройки със застроена площ, както следва: гараж и работилница – 278,00 кв.м /сграда с идентификатор 68134.3978.294.2 по КК и КР на гр. София/, които ще се ползват по предназначение, гаражни клетки – 99,00 кв.м /с идентификатор 68134.3978.294.1 по КК и КР на гр. София/ по предназначение и портиерна – 46,00 кв.м /сграда с идентификатор 68134.3978.294.3 по КК и КР на гр. София/ по предназначение“, с местонахождение гр. София, общ. Столична, обл. София град, район „Надежда“, ул. „Стефансон“ № 5 /ПИ с идентификатор 68134.3978.294 по КК и КР на гр. София/

Търгът ще се проведе на 21.08.2019 г. (сряда) от 14,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 2260,00 (две хиляди двеста и шестдесет) лв. без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 2260,00 (две хиляди двеста и шестдесет) лв. без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 100,00 (сто) лева с включен ДДС.

 

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 12.08.2019 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 15.08.2019 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 15.08.2019 г.

 Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС София в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 13.08.2019 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637