Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост в района на ЖПС София

16.07.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1225/27.06.2019 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 07-04/19 от 12.04.2019 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

„Открита площ - 716,00 кв.м, от които 16,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за офис и 700,00 кв.м за складова и търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали“, с местонахождение гр. София, общ. Столична, обл. София град, в района на ОП Слатина /ПИ с идентификатор 68134.700.5 по КК и КР на гр. София/.

Търгът ще се проведе на 22.08.2019 г. (четвъртък) в сградата на ЖПС София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, от 11,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1260,00 (хиляда двеста и шестдесет) лв. без включен ДДС, от които 1200,00 (хиляда и двеста) лв. без включен ДДС за открита площ – 700,00 кв.м. за складова и търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и 60,00 (шестдесет) лв. без включен ДДС за открита площ – 16,00 кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за офис;

- депозит за участие в търга, в размер на 1260,00 (хиляда двеста и шестдесет) лв.;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС София или по банкова сметка на ЖПС София.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 12.08.2019 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, срещу сума в размер на 100,00 (сто) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

            Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а в срок до 16,00 часа на 16.08.2019 г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 16.08.2019 г. (петък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС София в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 14.08.2019 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120а, инж. Мадлена Цветанова – Ръководител служба „УСК” към ЖПС София, тел. 932 23 47, 0887855067.