Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост в района на ЖПС София

17.07.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.19, ал.2 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 1303/12.07.2019 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 07-04/19 от 12.04.2019 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

 

О Б Я В Я В А

 

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи:                             

  1. „Помещение – 98,60 кв.м“, с местонахождение гр. София, общ. Столична, обл. София град, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120А, в административната сграда на ЖПС София /сграда с идентификатор 68134.511.100.13 по КК на гр. София/, за заведение за бързо хранене.

Търгът ще се проведе на 23.08.2019 г. (петък) от 09,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 500,00 (петстотин) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга – 500,00 (петстотин) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

 

  1. „Помещение – 94,00 кв.м“, с местонахождение гр. София, общ. Столична, обл. София град, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110, в сутерена на административната сграда на ДП „НКЖИ“ /сграда с идентификатор 68134.511.100.2 по КК на гр. София/, за търговска дейност – заведение за бързо хранене.

Търгът ще се проведе на 23.08.2019 г. (петък) от 10,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 480,00 (четиристотин и осемдесет) лв. без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 480,00 (четиристотин и осемдесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

 

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 12.08.2019 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 19.08.2019 г. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 19.08.2019 г.

 Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС София в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 15.08.2019 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637