Архив обяви

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТАВКА НА ГРЕС ЗА СТРЕЛКИ 14.05.2012 г.

31.01.2013 г.

Национална компания "Железопътна инфраструктура", със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, тел.: (+359 2) 932 6001, факс (+359 2) 932 6444, на основание чл.25, ал.1, чл.7, т.3 и чл.8, ал.1 от Закона за обществените поръчки и Решение №28/14.05.2012 год. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:
1. Наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и лица за контакт: ДП „ Национална компания "Железопътна инфраструктура", със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, лица за контакт: Снежа Величкова, тел: 02/932 33 22, факс:02/931 06 63, e-mail:s_velitchkova@rail-infra.bg и Георги Борисов, тел. 02/932 60 35, e-mail:norm_doc_5@rail-infra.bg.
2. Вид на процедурата: Открита.
3. Обект на поръчка: доставка на 31 860 кг грес за смазване на стрелки.
4. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата: ДП „Национална компания “Железопътна Инфраструктура”, гр. София, бул. “ Княгиня Мария Луиза” №110, отдел „Обществени поръчки”, етаж 3, стая 317, всеки работен ден от 8,00 до 12,00 ч. и от 12,45 до 16,45 ч., до 01.06.2012 год., срещу сума в размер на 20 лв. без ДДС.
5. Място и срок за получаване на офертите: ДП „Национална компания “Железопътна Инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, служба “Деловодство”, всеки работен ден от 8,00 до 12,00 ч. и от 12,45 до 16,45 ч., до 12.06.2012 год.
6. Място, дата и час на отваряне на офертите: ДП „Национална компания “Железопътна Инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, на 13.06.2012 год., в 10.00 часа.
7. Обявлението за обществената поръчка е публикувано в Регистъра на обществените поръчки 14.05.2012 год. с уникален номер 00233-2012-0023.