Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост на територията на УДВГД София

05.08.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед №1229/27.06.2019 г. на ралния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 07-04/19 от 12.04.2019 г.  на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

 

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Открита площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение с. Церово, община Своге, област Софийска, на перона под козирката на приемното здание на жп спирка Церово /съоръжение, изградено в ПИ 341, кв. 37 по ПУП на с. Церово/, за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 35,00 (тридесет и пет) лева без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 35,00 (тридесет и пет) лв;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга – 11.09.2019 г. (сряда) от 9,00 часа.

  1. „Помещение – 13,50 кв.м за козметичен салон и тоалетни с обща площ – 4,50 кв.м по предназначение”, с местонахождение гр. Костенец, община Костенец, област Софийска, в приемното здание на жп гара Костенец /сграда с идентификационен № 24894.999.1.5 по ГИС на ДП „НКЖИ”/.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 54,00 (петдесет и четири) лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 54,00 (петдесет и четири) лв;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

            - дата и час на търга - 11.09.2019 г. (сряда) от 10,00 часа.

  1. „Закусвалня с обслужващи помещения – 245,40 кв.м”, с местонахождение гр. София, общ. Столична, район „Сердика“, в приемното здание на Централна жп гара София (сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София), ниво „-1”.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 2087,00 (две хиляди осемдесет и седем) лева без включен ДДС лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 2087,00 (две хиляди осемдесет и седем) лева без включен ДДС) лв;

            - цена на тръжната документация – 100,00 (сто) лева лева с ДДС.

            - дата и час на търга - 11.09.2019 г. (сряда) от 11,00 часа.

  1. „Помещение – 38,40 кв.м”, с местонахождение гр. Враца, община Враца, област Враца, в приемното здание на жп гара Враца /сграда с идентификационен № 12259.1021.326.2 по КК и КР на гр. Враца/, за търговска дейност с вестници.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 98,00 (деветдесет и осем) лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 98,00 (деветдесет и осем) лв;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) с ДДС.

            - дата и час на търга - 11.09.2019 г. (сряда) от 13,00 часа.

 

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр.София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на            02.09.2019 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 04.09.2019 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 05.09.2019 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 05.09.2019 г. (четвъртък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 03.09.2019 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0887 912425.