Архив обяви

Отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на Подобект 31 „Пътен надлез на км. 252+883“ от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на община Айтос, област Бургас и извършване на процедурата по уведомяване на засегнатите юридически и физически лица е необходимо на интернет страницата на ДП „НКЖИ“, в секция „Обяви“, да бъде качено горецитираното Решение на Министерски съвет и информация за необходимите документи за започване на процедурата по изплащане на равностойните парични обезщетения.

01.08.2019 г.