Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна държавна собственост на територията на ЖПС София

05.08.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1345 / 17.07.2019 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 08-05/19 от 02.05.2019 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

„Открита площ - 300,00 кв.м”, с местонахождение гр. София, общ. Столична, област София град, в района на жп гара Захарна фабрика - товарна /ПИ с идентификатор 32954.14.265 по КК на гр. София/, за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за складова дейност със строителни материали.

            Търгът ще се проведе на 11.09.2019 г. (сряда) от 09,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 550,00 (петстотин и петдесет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга – 550,00 (петстотин и петдесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 02.09.2019 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

            Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а в срок до 16,00 часа на 05.09.2019 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 05.09.2019 г. (четвъртък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС София в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 03.09.2019 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120а, инж. Мадлена Цветанова – Ръководител служба „УСК” към ЖПС София, тел. 932 23 47, 0887855067.