Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - частна държавна собственост на територията на ЖПС Пловдив

12.08.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

            На основание чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1459/05.08.2019г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 08-05/19 от 02.05.2019г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

         Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Македония" № 2, селекторна зала, както следва:

  1. „Гаражна клетка с полезна площ – 78,10 кв.м“, с местонахождение гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив, в района на жп гара Карлово /сграда с идентификатор 36498.505.3073.4 по КК на гр. Карлово/, за автомонтьорски услуги.

            Търгът ще се проведе на 18.09.2019 г. (сряда) от 9,00 часа.

            - начална тръжна месечна наемна цена – 250,00 (двеста и петдесет) лева без включен ДДС.

            - депозит 100% от началната цена – 250,00 (двеста и петдесет) лева без включен ДДС.

            - цена на тръжната документация с включен ДДС - 50,00 (петдесет) лева.

  1. „Площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, бул. „Македония“ № 2, във фоайето на партера - източно от входа на сграда КСАУДВ /с идентификатор 56784.551.72.4 по КК на гр. Пловдив/, в района на Централна жп гара Пловдив, за поставяне на един брой банкомат /АТМ устройство/.

            Търгът ще се проведе на 18.09.2019 г. (сряда) от 10,00 часа.

            - начална тръжна месечна наемна цена – 179,00 (сто седемдесет и девет) лева без включен ДДС

            - депозит 100% от началната цена – 179,00 (сто седемдесет и девет) лева без включен ДДС.

            - цена на тръжната документация с включен ДДС - 50,00 (петдесет) лева.

           Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2 или по банков път по сметката на поделението.

          Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 09.09.2019 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

          Депозит за участие в търговете се внася в срок до 16.00 часа на 11.09.2019 г. (сряда);

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2 в срок до 16,00 часа на 12.09.2019г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 12.09.2019г. (четвъртък).

          Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Пловдив в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

          Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 10.09.2019г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

          Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2, тел: 032/626 535