Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост на територията на УДВГД Пловдив

12.08.2019 г.

                               ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5, чл.19, ал.2 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповеди № 1340/17.07.2019 год. и № 1343/17.07.2019 год. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 08-05/19 г. от 02.05.2019 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична и частна държавна собственост, както следва:

  1. „Помещения с обща площ – 138,00 кв.м на І-ви етаж в Служебна сграда /бивш ХЕИ/ с идентификатор 56784.551.34.1 по КК на гр. Пловдив, за склад на промишлени стоки и открита площ – 59,00 кв.м (част от ПИ 56784.551.19 по КК на гр. Пловдив), за транспортен достъп и товаро-разтоварна дейност“, с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в района на Централна жп гара Пловдив, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 346,00 (триста четиридесет и шест) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 346,00 (триста четиридесет и шест) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 18.09.2019 год. (сряда) от 09:30 ч.

  1. „Рекламна площ – 2,40 кв.м, от които площ № 1 – 0,80 кв.м в централното фоайе на приемното здание на жп гара Бургас (сграда с идентификатор 07079.618.1051.28 по КК на гр. Бургас), площ № 2 – 0,80 кв.м в източната част на първи перон и площ № 3 – 0,80 кв.м в западната част на първи перон на жп гара Бургас (съоръжение, изградено в ПИ 07079.618.1051 по КК на гр. Бургас)“, с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, в приемното здание на жп гара Бургас и в района на гарата, за поставяне на рекламни табели с информация за мини хотел – хостел, представляващи тротоарни еднолицеви стойки с крачета на земята, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 30,00 (тридесет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 30,00 (тридесет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 18.09.2019 год. (сряда) от 10:00 ч.

  1. „Площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, на първи етаж в административната сграда на Кантарен участък Пловдив (сграда с идентификатор 56784.539.334.1 по КК на гр. Пловдив), за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 49,00 (четиридесет и девет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 49,00 (четиридесет и девет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 18.09.2019 год. (сряда) от 10:30 ч.

  1. „Площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение с. Белозем, община Раковски, област Пловдив, в чакалнята на приемното здание на жп гара Белозем (сграда с идентификатор 03620.506.4.2 по КК на с. Белозем), за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 21,00 (двадесет и един) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 21,00 (двадесет и един) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 18.09.2019 год. (сряда) от 11:00 ч.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, 2-ри етаж.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 09.09.2019 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 в срок до 16:00 часа на 12.09.2019 год. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 12.09.2019 год. (четвъртък).

Декларация за обработка на лични данни, съгласно ЗЗЛД, се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга, в деловодството на УДВГД Пловдив в срок до 16,00 часа до деня предхождащ датата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 10.09.2019 год. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962; 0889 813729.