Архив обяви

ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ЗА сигнализация в Септември-Пловдив и телекомуникации София-Пловдив

31.01.2013 г.

 На 22.05.2012 год., в 10,00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация в участъка Септември-Пловдив и телекомуникации София-Пловдив”.
                При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участници или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.