Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - частна държавна собственост на територията на УДВГД София

21.08.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед №1344/17.07.2019 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 08-05/19 от 02.05.2019 г.  на Управителния съвет на  ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

 

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи:

  1. „Помещение с полезна площ – 16,00 кв.м /част от сграда-тоалетна с идентификационен № 68789.608.466.11 по КК на гр. Дупница/”, с местонахождение гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, в района на жп гара Дупница, за обществена тоалетна.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 20,00 (двадесет) лева без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 20,00 (двадесет) лв;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга – 27.09.2019 г. (петък) от 9,00 часа.

  1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, в чакалнята на приемното здание на жп гара Дупница /сграда с идентификатор 68789.608.466.8 по КК и КР на гр. Дупница/, за поставяне на банкомат /АТМ устройство/

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 83,00 (осемдесет и три) лева без включен ДДС лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 83,00 (осемдесет и три) лева без включен ДДС лв;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

            - дата и час на търга - 27.09.2019 г. (петък) от 10,00 часа.

            Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр.София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на            16.09.2019 г. (понеделник)  в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 20.09.2019 г. (петък) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 24.09.2019 г. (вторник). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 24.09.2019 г. (вторник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 19.09.2019 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0887 912425.