Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост на територията на УДВГД София

19.08.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед №1342/17.07.2019 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 08-05/19 от 02.05.2019 г.  на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

 

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Открита площ – 27,42 кв.м”, с местонахождение гр. Своге, община Своге, област Софийска, на първи перон на жп гара Своге /съоръжението е изградено върху УПИ ІV – 979, кв. 180 по РП на гр. Своге/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност – бърза закуска.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 126,00 (сто двадесет и шест) лева без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 126,00 (сто двадесет и шест) лв;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга – 25.09.2019 г. (сряда) от 9,00 часа.

  1. „Помещения с обща площ – 888,80 кв.м, от които помещение – 74,00 кв.м (склад № 1) и помещение – 814,80 кв.м (склад № 2)”, с местонахождение гр. София, община Столична, район „Подуяне”, област София град, в магазията на жп гара София – товарна (сграда с идентификационен № 68134.600.1277.6 по КК на гр. София), за склад

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 3068,00 (три хиляди шестдесет и осем) лева без включен ДДС лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 3068,00 (три хиляди шестдесет и осем) лева без включен ДДС лв;

            - цена на тръжната документация – 100,00 (сто) лева с ДДС.

            - дата и час на търга - 25.09.2019 г. (сряда) от 10,00 часа.

  1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Враца, община Враца, област Враца, в чакалнята на жп гара Враца /сграда с идентификатор 12259.1021.326.2 по КК и КР на гр. Враца/, за поставяне на банкомат /АТМ устройство/.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 95,00 (деветдесет и пет) лева без включен ДДС лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 95,00 (деветдесет и пет) лева без включен ДДС) лв;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет)  лева лева с ДДС.

            - дата и час на търга - 25.09.2019 г. (сряда) от 11,00 часа.

  1. „Открита площ – 27,00 кв.м”, с местонахождение гр. Своге, община Своге, област Софийска, на първи гаров перон на жп гара Своге /съоръжение изградено в УПИ ІV – 979, кв. 180 по РП на гр. Своге/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност – кафе с продажба на алкохол.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 149,00 (сто четиридесет и девет)лева без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 149,00 (сто четиридесет и девет)лв;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) с ДДС.

            - дата и час на търга - 25.09.2019 г. (сряда) от 13,00 часа.

 

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр.София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на            16.09.2019 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 18.09.2019 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 19.09.2019 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 19.09.2019 г. (четвъртък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 17.09.2019 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0887 912425.