Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост на територията на УДВГД Горна Оряховица

27.08.2019 г.

 

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

   На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1550/19.08.2019 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 09-05/19 от 29.05.2019 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

  

  Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Площ – 1,00 кв. м”, с местонахождение гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, в помещение в студената чакалня на приемното здание на жп гара Плевен (сграда с идентификатор 56722.651.409.4 по КК на гр. Плевен), за поставяне на банкомат /АТМ устройство/.

- дата и час на търга 03.10.2019 г. (четвъртък) от 09,00 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 116,00 (сто и шестнадесет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 116,00 (сто и шестнадесет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

  1. „Площ – 1,00 кв. м”, с местонахождение гр. Варна, община Варна, област Варна, в чакалнята на приемното здание на жп гара Варна (сграда с идентификатор 10135.65.32.15 по КК и КР на гр. Варна), за поставяне на банкомат /АТМ устройство/.

- дата и час на търга 03.10.2019 г. (четвъртък) от 10,00 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 116,00 (сто и шестнадесет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 116,00 (сто и шестнадесет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

  1. „Площ – 1,00 кв. м”, с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, в чакалнята на приемното здание на жп гара Шумен (сграда с идентификатор 83510.669.492.1.3 по КК и КР на гр. Шумен), за поставяне на банкомат /АТМ устройство/.

- дата и час на търга 03.10.2019 г. (четвъртък) от 11,00 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 111,00 (сто и единадесет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 111,00 (сто и единадесет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

  1. „Площ № 1 – 1,00 кв. м”, с местонахождение гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, в чакалнята на приемното здание на жп гара Горна Оряховица (сграда с идентификатор 16359.501.20.1 по КК на гр. Горна Оряховица), за поставяне на банкомат /АТМ устройство/.

- дата и час на търга 03.10.2019 г. (четвъртък) от 13,00 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 96,00 (деветдесет и шест) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 96,00 (деветдесет и шест) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

  1. „Площ № 2 – 1,00 кв. м”, с местонахождение гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, в чакалнята на приемното здание на жп гара Горна Оряховица (сграда с идентификатор 16359.501.20.1 по КК на гр. Горна Оряховица), за поставяне на банкомат /АТМ устройство/.

- дата и час на търга 03.10.2019 г. (четвъртък) от 14,00 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 96,00 (деветдесет и шест) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 96,00 (деветдесет и шест) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

     Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри, стая № 204.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

    Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 23.09.2019 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

   Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 25.09.2019 год. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

      Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 26.09.2019 год. (четвъртък) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

      Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 27.09.2019 год. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 27.09.2019 год. (петък).

      Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД Горна Оряховица в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

     Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97, Лидка Донкова – Специалист „УС”/Главен специалист към УДВГД Горна Оряховица, GSM: 0887072322