Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост в района на ЖПС Враца

29.08.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1548/19.08.2019 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 09-05/19 от 29.05.2019 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НКЖИ”/

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните недвижими имоти – публична държавна собственост:

  1. „Помещение – 40,50 кв.м“, с местонахождение гр. Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен, в сграда „Складова база - Червен бряг” /с индетификатор 80501.807.4.34 по КК и КР на гр. Червен бряг/, в района на жп гара Червен бряг, за търговска дейност с промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 07.10.2019 г. (понеделник) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, от 10.00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 100,00 (сто) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 100,00 (сто) лв. без включен ДДС;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на ЖПС Враца.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 24.09.2019 г. (вторник), в счетоводството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 30.09.2019 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 30.09.2019 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Враца в срок до 16.00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 27.09.2019 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

  1. „Открита площ/земя – 1,5 дка“, с местонахождение гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, в района на жп гара Плевен запад /ПИ с идентификатор 56722.651.252 по КК и КР на гр. Плевен/, за отглеждане на цветя – разсадник.

Търгът ще се проведе на 07.10.2019 г. (понеделник) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, от 09.30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 105,00 (сто и пет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 105,00 (сто и пет) лв. без включен ДДС;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на ЖПС Враца.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 24.09.2019 г. (вторник), в счетоводството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16.00 часа на 30.09.2019 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 30.09.2019 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Враца в срок до 16.00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 27.09.2019 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15, Цветана Генчовска – Ръководител звено „УСК” към ЖПС Враца, тел. 0888696213.