Архив обяви

Продажба на кран козлови с количка, с товароподемност 20/5 тона, отвор Lk = 25 м, находящ се на разтоварището на товарна жп гара Видин

28.08.2019 г.

ДП "Национална компания железопътна инфраструктура"

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 1558/21.08.2019 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № 935/26.08.2019 г. на Директора на ЖПС Враца

                                                          

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на кран козлови с количка, с товароподемност 20/5 тона, отвор Lk = 25 м, находящ се на разтоварището на товарна жп гара Видин.

Демонтирането, натоварването и транспорта на актива са за сметка на купувача.

Откриване на тръжната процедура от 10.00 часа на 05.09.2019 г. (четвъртък) при:

  1. Начална тръжна цена 8 900,00 (осем хиляди и деветстотин) лева без ДДС. Същият се начислява съгласно чл. 163 а от ЗДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 890,00 (осемстотин и деветдесет) лева.
  3. Начин на плащане на цената – в лева, в касата или по банковата сметка на ЖПС Враца, ЦКБ АД КЛОН ВРАЦА, BIC: CECBBGSF BG28CECB979033H0875000.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16,00 часа на 10.09.2019 г. (вторник), в стаята на звено „УСК” към ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” №15, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева, платими в касата на ЖПС Враца.

            Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 08,00 до 16,00 часа след публикуване на обявата до 10.09.2019 г. (вторник) срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на кран козлови с количка, с товароподемност 20/5 тона, отвор Lk = 25 м е разтоварището на товарна жп гара Видин.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 11.09.2019 г. (сряда) в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” №15.

Отваряне и класиране на офертите – 10,00 часа на 12.09.2019 г. (четвъртък) в ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” №15, заседателна зала.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на 16.09.2019 г. (понеделник) от 10,00 часа в ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” №15, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – от 08,00 до 16,00 часа на 18.09.2019 г. (сряда)

- внасяне на депозит за участие в търга – до 16,00 часа на 20.09.2019 г. (петък)

- оглед на актива – всеки работен ден от 08,00 до 16,00 часа до 18.09.2019 г. (сряда)

- приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 20.09.2019 г. в деловодството на  ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” №15.

Отваряне и класиране на офертите – 24.09.2019 г. (вторник) от 10,00 часа.

За контакти тел.: 0888 696 213