Архив обяви

Продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 00702.510.128 с площ от 3 393 (три хиляди триста деветдесет и три) кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, местонахождение на имота: област Пловдив, община Асеновград, гр. Асеновград, ул. „Васил Левски“

02.09.2019 г.

ДП "Национална компания железопътна инфраструктура"

О Б Я В Я В А

 

         Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 00702.510.128 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ от 3 393 (три хиляди триста деветдесет и три) кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, местонахождение на имота: област Пловдив, община Асеновград, гр. Асеновград, ул. „Васил Левски“.

        Търгът ще се проведе на 09 октомври 2019 г. (сряда) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

        - начална тръжна цена в размер на 207 401,00 (двеста и седем хиляди четиристотин и един) лева без ДДС;

        - депозит за участие в търга, в размер на 100 000,00 (сто хиляди) лева, вносим, в срок до 03 октомври 2019 г. (четвъртък);

        - начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП „НКЖИ”.

       Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 30 септември 2019 г. (понеделник), в стая № 113 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

        Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 03 октомври 2019 г. (четвъртък).

       Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 03 октомври 2019 г. (четвъртък).

       Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 01 октомври 2019 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

       За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.