Архив обяви

Продажба на поземлен имот с идентификатор 07079.618.1065, с площ от 507 (петстотин и седем) кв. м, с трайно предназначение на територията: територия на транспорта и начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, с местонахождение на имота: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, ул. „Мария Луиза“

04.09.2019 г.

ДП "Национална компания железопътна инфраструктура"

О Б Я В Я В А

 

         Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.618.1065 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-43/17.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 507 (петстотин и седем) кв. м, с трайно предназначение на територията: територия на транспорта и начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, с местонахождение на имота: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, ул. „Мария Луиза“.

         Търгът ще се проведе на 11 октомври 2019 г. (петък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

         - начална тръжна цена в размер на 61 828,00 (шестдесет и една хиляди осемстотин двадесет и осем) лева без ДДС;

         - депозит за участие в търга, в размер на 30 000,00 (тридесет хиляди) лева, вносим, в срок до 07 октомври 2019 г. (понеделник);

         - начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП „НКЖИ”.

         Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 30 септември 2019 г. (понеделник), в стая № 113 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

         Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 07 октомври 2019 г. (понеделник).

         Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 07 октомври 2019 г. (понеделник).

        Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 03 октомври 2019 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

        За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.